Scholen


 • Brakkenstein  

  Brakkenstein


  Basisschool Brakkenstein is een middelgrote wijkschool met een van oorsprong katholieke signatuur. Tegenwoordig bezoeken kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden deze school.

  Een school met een prettig en veilig speel- en werkklimaat en met duidelijke regels: we zorgen voor elkaar, we lossen samen problemen op, we doen wat we afgesproken hebben, we letten op onze woorden en we houden de school opgeruimd.

  Het lerarenteam stemt het onderwijs zo goed mogelijk af op de leerbehoeften van de kinderen. Vanuit een groot vertrouwen in kinderen sturen en begeleiden de leraren hen waar het nodig is en geven zij de kinderen de ruimte voor zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid waar dat kan.

  Basisschool Brakkenstein past de modernste onderwijsmethodes toe en biedt aanbod van cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve activiteiten dat alle talenten van de kinderen aanspreekt en ontwikkelt.

  --> Naar de website van de school <--

 • De Akker  

  De Akker


  Basisschool De Akker kenmerkt zich door een gestructureerde organisatie en een prettig werkklimaat. De school streeft naar een balans tussen cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden.

  Binnen het klassikale systeem wordt adaptief gewerkt met een nadruk op de ontwikkeling van een zelfstandige leerhouding. We werken met gezamenlijke instructiemomenten voor de hele groep waarna er in de verwerkingsfase verlengde instructie wordt gegeven. Hier hanteren we het model “grote groep/kleine groep” waarbij de kleine groep verlengde instructie krijgt met extra begeleiding. De grote groep werkt dan zelfstandig verder, soms met een programma op eigen niveau. Wordt een leerling in zijn ontwikkeling belemmerd, dan bieden we extra zorg. De zorgstructuur komt tegemoet aan de behoefte van individuele leerlingen.

  De ontwikkeling van computeronderwijs en onderwijs dat ondersteund wordt door computers en het digitale schoolbord doet recht aan basisbehoeften van de leerlingen.

  Op deze school werkt het lerarenteam aan een zo optimaal mogelijk leef - leer- en werkklimaat voor de kinderen.

  De Akker streeft ernaar dat ieder kind in een sfeer van vertrouwen en veiligheid die kennis en vaardigheden verwerft, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in onze samenleving.

  --> Naar de website van de school <--

 • De Driemaster  

  De Driemaster


  Basisschool de Driemaster heeft een open en informeel karakter en ligt in de levendige centrumwijk Bottendaal. De wijk heeft een maatschappelijk betrokken populatie. De school is hiervan een afspiegeling. Er is een positieve wisselwerking tussen ouders en de school. De 20 teamleden vormen een enthousiast en gedreven team met een fijne werksfeer. De kinderen hebben het fijn en leren genoeg. Onderwijskundig is de school altijd in ontwikkeling; samen kijken naar hoe het nog beter kan.

  Het aanbod aan leerstof wordt afgestemd op de capaciteiten van de kinderen. Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof hebben we een goed zorgsysteem en kinderen die meer aan kunnen, krijgen een breder aanbod.

  De Driemaster is een sportieve school, dat betekent dat er een vakleerkracht gymnastiek is die ook naschoolse activiteiten organiseert.

  --> Naar de website van de school <--

 • De Hazesprong  

  De Hazesprong


  De Hazesprong staat in de wijk Hazekamp, dicht bij het Goffertpark.

  De pedagogische en onderwijskundige visie van de school kenmerken zich door een combinatie van cognitief en creatief leren. De school hanteert een leerstofjaarklassensysteem, waarin de ontwikkeling naar adaptief onderwijs een speerpunt is. De Hazesprong werkt aan het realiseren van ‘onderwijs op maat’, zodat aan de kwaliteiten van en verschillen tussen kinderen beter tegemoet wordt gekomen. Het team werkt aan en zoekt constant naar (nieuwe) wegen om onderwijs te verzorgen dat boeiend is voor alle kinderen van de Hazesprong. Zelfstandig (leren) werken van kinderen van groep 1 t/m 8 en het werken met handelings- en groepsplannen zijn daar voorbeelden van.

  Het denken in mogelijkheden voor en van kinderen is voor alle leerkrachten gemeengoed. Leerkrachten helpen elkaar en leren elkaars kwaliteiten kennen en respecteren. De samenwerking binnen het team kenmerkt zich verder door eenheid in didactische en pedagogische aanpak waar dat nodig is en variatie waar dat mogelijk is.

  De Hazesprong profileert zich tevens als sportieve school door ruim aandacht te besteden aan bewegen en sport, verzorgd door een vakleerkracht. Een goede relatie met de medezeggenschapsraad en de oudervereniging zorgt er mede voor dat de doelen van de school op een breed draagvlak kunnen rekenen.

  --> Naar de website van de school <--


   

 • De Kleine Wereld  

  De Kleine Wereld


  “… leren van en met elkaar …”

  De Kleine Wereld is een basisschool met circa 200 kinderen.
  De school is gevestigd in een geheel nieuw gebouw. Dit gebouw ondersteunt ons gevoel van openheid naar en ontmoeting met ouders. In het logo van de school worden de uitgangspunten, kenmerken van onze school duidelijk in beeld gebracht. Verbondenheid tussen drie groepen: kinderen, ouders en medewerkers werken samen aan onderwijs op maat. Daarnaast profileren we ons als een sportieve school. De school vormt met twee partners, Kion en Kleur, het Kindcampus Grootstal in de woonwijk Grootstal in Nijmegen zuid.

  “We gaan uit van brede ontwikkeling van kinderen: hoofd, hart en handen. Dit binnen een veilig en rustig speel- en werkklimaat. Om rust en veiligheid te creëren  hebben we gouden regels  opgesteld, zichtbaar in de school. Wij zijn blij met de diverse populatie kinderen binnen onze school. Ze stelt ons in staat om dagelijks van en met elkaar te kunnen leren. Om recht te kunnen doen aan verschillen tussen kinderen bieden we, waar mogelijk, de leerstof aan op drie niveaus. We streven naar een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij is samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind voor ons belangrijk.”

  --> Naar de website van de school <--

 • De Sterredans  

  De Sterredans


  Jenaplanschool de Sterredans ligt op een prachtige locatie in Nijmegen-Oost. Rond een grote kastanjeboom op het schoolplein is de oud- en nieuwbouw van de Sterredans met elkaar verbonden. Veel ouders maken een bewuste keuze voor de school: kinderen krijgen vanuit het Jenaplanconcept een breed onderwijsaanbod. Naast de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) besteedt de Sterredans veel aandacht aan de sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. De kinderen werken hard, overleggen veel met elkaar en er is tijd voor spel. De weekopening en –sluiting zijn de feestelijke hoogtepunten van de week.

  We organiseren het onderwijs door kinderen van verschillende leeftijden - net als in een gezin- in stamgroepen te plaatsen: onder-, midden- en bovenbouwgroepen. Daar waar nodig werken kinderen in niveaugroepen.

  Dat we alle kinderen een goede basis geven blijkt uit de uit- en doorstroomgegevens die we jaarlijks verzamelen. Bijna alle kinderen (98%) blijken het in het voortgezet onderwijs goed en naar verwachting te doen. Tussenschoolse / en naschoolse opvang zijn goed geregeld: bijna alle kinderen blijven tussen de middag over en de BSO is in de school gesitueerd.

  Via onze website maar vooral door een afspraak te maken kunt u verder met ons kennismaken. U bent van harte welkom.

  --> Naar de website van de school <--

 • De Wieken  

  De Wieken


  De Wieken maakt als 'Joseph daltonschool' deel uit van bredeschool "De Wieken".

   

  Samen met ouders en enkele vaste deskundige samenwerkingspartners vergroot de bredeschool de ontwikkelingskansen voor kinderen en ouders. Vanuit een positief pedagogisch klimaat investeert het bredeschoolteam in een gevarieerd aanbod van binnen-en buitenschoolse activiteiten.
  Door een helder schoolbeleid, een enthousiast team, een rijk leeraanbod en veel ouderbetrokkenheid krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun eigen competenties te ontdekken en verder door te ontwikkelen.
   

  De Wieken staat synoniem voor ‘goed daltononderwijs op maat in een veilig schoolklimaat!'

  De Wieken heeft bewust voor daltononderwijs gekozen als onderwijsconcept en is sinds januari 2013 een officiële daltonschool. Binnen de hele bredeschool is onze visie op goed daltononderwijs in een doorgaande lijn doorgetrokken.

   

  Meer informatie hierover op onze website en/of www.dalton.nl. U bent ook meer dan welkom op school om eens te komen kijken .
   

  --> Naar de website van de school <--

   

  Klik hier of scan de QR-code voor een virtuele rondleiding door de school!

 • Het Kleurrijk  

  Het Kleurrijk


  Op Het Kleurrijk is iedereen welkom, ongeacht de maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond, mits de grondslag van de school wordt gerespecteerd.
  De school wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen. Een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen en gerespecteerd weten. De kinderen leren er van jongs af aan met anderen om te gaan. Ze ontwikkelen op deze manier respect en weerbaarheid om zich in de toekomst te handhaven in onze veelzijdige samenleving.

  Het Kleurrijk kiest ervoor een wijkschool te zijn die op vele manieren, maar vooral met kwalitatief goed onderwijs, een bijdrage wil leveren aan het welzijn van de wijk(en) en zijn bewoners. Een school die inspeelt op de individuele ontwikkeling en behoeftes van uw kind, waarde hecht aan een goed evenwicht tussen kennisverwerving en creatieve en sociale vorming, belang hecht aan overdracht van waarden en normen.

  Het Kleurrijk communiceert open met ouders en stimuleert een goede interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten.

  --> Naar de website van de school <--

 • Het Octaaf  

  Het Octaaf


  In ons klassikale systeem is er veel aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal. Door in de klas te werken met verschillende instructiegroepen aan de instructietafel, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de specifieke leerbehoefte van uw kind.

   

  Woordenschat ontwikkelen bij alle kinderen loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een rijke woordenschat stimuleert het kind op sociaal gebied (ze kunnen meepraten), op emotioneel gebied (door middel van communicatie bij de groep horen), op cognitief gebied (begrijpen van de leerstof) en op talig gebied (verrijken taalkennis). Op deze manier werken we aan de totale ontwikkeling uw kind.

   

  Door het verbinden van cultuureducatie met ons taalonderwijs leggen we een verband tussen de cognitieve en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Toneel, muziek, handvaardigheid en creatief schrijven zijn onderdelen van ons lesprogramma in de verlengde schooldag.

   

  We zijn een moderne school met moderne leermiddelen en vanaf 2011 hangt er in elke klas een digitaal schoolbord.

   

  Contact tussen ouders en school is voor ons belangrijk en zeker voor de kinderen een stimulans. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waarin we de ouders betrekken bij het onderwijs.

   

  We stellen hoge eisen aan onszelf, hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van de samenwerking met de ouders.
  --> Naar de website van de school <--

 • Klein Heyendaal  

  Klein Heyendaal


  De basisstructuur van Klein Heyendaal is een klassikaal systeem met leerstofjaargroepen. Aangepast aan de eigenheid van deze tijd,waarin in verregaande mate toegekomen wordt aan individuele mogelijkheden van leerlingen, wordt dit klassikale systeem op regelmatige momenten binnen de klas doorbroken. Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt met een kleine instructiegroep, terwijl de grote groep zelfstandig werkt. In het organisatiemodel van onze school is tevens ruime mogelijkheid om individueel met leerlingen te werken onder leiding van de leerkracht of de remedial teacher.

  In de kleutergroepen vindt dezelfde aanpak plaats, zij het dat de groepen hier heterogeen zijn en het spelend leren centraal staat. Het leerstofaanbod is breed; de methoden zijn modern en er wordt gestreefd naar balans tussen cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden.

  --> Naar de website van de school <--

 • Montessori  

  Montessori


  Het motto van Montessori Nijmegen is: ‘Help mij het zelf te doen!!’. Montessorionderwijs ontwikkelt de persoonlijkheid, de sociale vaardigheden, de creativiteit, de onafhankelijkheid en de eigen verantwoordelijkheid als voorbereiding op het sociale en maatschappelijke leven.
  De school is een veilige en vertrouwde omgeving waar de kinderen ruimte, begrip, respect en acceptatie ervaren voor hun identiteit. Ieder kind mag er zijn zoals hij/zij is: met zijn afkomst, met zijn voorgeschiedenis, met zijn uiterlijk, met zijn geloofsovertuiging, met alles wat hem/haar zo uniek maakt. Als een kind zichzelf leert ontdekken en waarderen kan het reflecteren op eigen gedrag.
  Zo probeert Montessori Nijmegen een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling tot vrije, zelfstandige en democratische mensen die positief in het leven staan. De lesinhouden zijn erop gericht recht te doen aan verschillen en overeenkomsten tussen kinderen. Het aanbod is individugericht en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van het kind. Kinderen werken ook veel samen, in groepen van dezelfde leeftijd maar ook groepsoverstijgend. Als u de school eens wilt bezoeken, kunt u daarvoor altijd een afspraak maken.

  --> Naar de website van de school <--


   

 • Petrus Canisius  

  Petrus Canisius


  Op Petrus Canisius zijn kinderen ontwikkelingsgericht bezig. De rode draad van het lesprogramma: van zelfstandig werken naar zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Leer de kinderen te leren en te ontdekken is het motto van deze school. Voor elke jaargroep zijn de vaardigheden voor zelfstandig werken geformuleerd en vertaald naar keuzetaken, dagtaken en weektaken.

  Naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling hecht Petrus Canisius ook waarde aan de emotionele, sociale en affectieve ontwikkeling. Daarvoor hanteert de school de methode Amigo. De leeromgeving stimuleert de kinderen om met aandacht en concentratie de instructie te volgen en rustig en zelfstandig te werken. Natuurlijk werken de kinderen ook regelmatig in groepen en leren ze elkaar te helpen en te ondersteunen.

  De leerkrachten zorgen voor de juiste interventies zodat de leerlingen stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, geven de leraren instructie door middel van het directe instructie model. Ook is elke instructie interactief en halen de kinderen voorkennis op. Na de instructies wordt er gedifferentieerd in tempo en inhoud. 

  --> Naar de website van de school <--


   

 • Sint Nicolaas  

  Sint Nicolaas


  Jenaplanbasisschool Sint Nicolaas is prachtig gelegen op het terrein van het Sint Nicolaasinternaat.
  Het Jenaplanconcept is een pedagogisch concept. Een kind wordt in zijn totale persoon erkend en vanuit veiligheid en erkenning komt het tot leren. In een Jenaplanschool werken en spelen kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in zogenaamde stamgroepen. In de onderbouw zijn dat kinderen van groep 1 en 2. De middenbouw bestaat uit stamgroepen van kinderen uit groep 3,4, en 5. In de bovenbouw zijn dat kinderen uit groep 6, 7, en 8.

  De school kent vier basisactiviteiten: gesprek, werk, spel en viering. Kinderen werken ook aan wereldoriëntatie in de vorm van projecten. Elke vrijdagmorgen wordt de week afgesloten met een viering in de aula. Dan laten de kinderen aan elkaar zien wat ze die week hebben gedaan en geleerd. In principe wordt er elke eerste woensdagmorgen van de maand een rondleiding door de school georganiseerd en is er ruimte om vragen te stellen. De rondleiding vindt om 9.00 uur plaats. Voor precieze data kunt u kijken op onze site:

  --> Naar de website van de school <--

  Als u wil deelnemen aan zo'n kennismaking met de school, neem dan contact op met Marijke Cornelisse, coördinator van de onderbouw. 024-3555276 of mail naar m.cornelisse@sint-nicolaasschool.nl

   

 

Stichting St. Josephscholen op de kaart...


Stichting St. Josephscholen Nijmegen weergeven op een grotere kaart

en navigeren naar een van de scholen of het bestuursbureau