De Joseph organisatie

Een belangrijk aspect van goed bestuur is de scheiding van bestuur en toezicht op bestuur. Dat is dan ook een verplichtend element in de Code Goed Bestuur. Stichting Sint Josephscholen hanteert het zogeheten Raad van Beheermodel.

 

Binnen het gekozen Raad van Beheermodel is geen fysieke scheiding aangebracht; er ontstaat daarmee dus geen aparte Raad van Toezicht. Een bestuur volgens het Raad van Beheermodel maakt verschil tussen algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders en heeft de taak toezicht te houden op deugdelijk bestuur van de organisatie. Het dagelijks bestuur (directeur/bestuurder) bestaat volgens de statuten uit een of twee bestuurders en heeft een uitvoerende bestuurstaak. Het gehele bestuur bestaat uit maximaal zeven bestuurders die allen eindverantwoordelijk zijn.

 

Binnen het bestuur vindt momenteel een evaluatie plaats van het Raad van Beheermodel. Per 2020 wordt een nieuwe governance structuur doorgevoerd.

 


 

 
Het bestuursbureau opereert onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder.
Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin vanuit de MR
van iedere school binnen Stichting Sint Josephscholen een ouder en een personeelslid
zitting hebben. Het bevoegd gezag wordt in de GMR vertegenwoordigd door de
directeur/bestuurder van de stichting.