Mede­zeggen­schap

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders. Daarnaast heeft de Stichting Sint Josephscholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Leerkrachten en ouders

Leden van (G)MR behartigen de belangen van leerkrachten en ouders en via hen van de kinderen die op de scholen van de stichting leren en werken. Zij vervullen hun taak zonder last of ruggespraak.
Via medezeggenschap kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met school te maken heeft. Binnen de MR zijn dit schoolspecifieke onderwerpen. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen binnen de stichting van belang zijn en te maken hebben met bovenschools beleid. Elke belangrijke ontwikkeling moet eerst voorgelegd worden aan de (G)MR. 

Bevoegdheden

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) kent algemene en bijzondere bevoegdheden toe aan de verschillende medezeggenschapsorganen. De algemene bevoegdheden zijn: het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmings- en adviesrecht. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in het (G)MR-reglement.

Informatie over GMR lidmaatschap

Meer informatie over het GMR lidmaatschap is te vinden in het document Extra informatie over GMR lidmaatschap.

Documenten

Meer informatie over de inrichting van de medezeggenschap binnen Sint Josepscholen is te vinden in het Medezeggenschapsstatuut en het Reglement voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Contact

U kunt per e-mail contact opnemen met het Dagelijks Bestuur van de GMR. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Bea van Heukelom (voorzitter)
Marijke Cornelisse (secretaris)